Samskapande

Våra ledord är förena, förstärka och komplettera. Vi samlar aktörer från akademi, näringsliv och offentlighet för strategiska satsning på nationell nivå i internationell samverkan.

Vi driver samskapande aktiviteter för att initiera nya lösningar utifrån samhällsutmaningar, behov och möjligheter. Aktiviteter som mynnar ut i allt från nya breda initiativ till direkta innovations- eller forskningsprojekt.

Tillsammans har partnerskapet drivit aktiviteter som resulterat i projekt för tillämpad forskning och nyttiggörande, nya produkter, tjänster och värdekedjor, förvaltnings- och systeminnovationer på internationell, europeisk, regional och lokal nivå. Allt ifrån nationella initiativ som Blå mat – Centrum för framtidens sjömat, till odling av konstruktioner, tillvaratagande av restströmmar, korrosion och antifouling, havsenergi, marint buller, nya lösningar med digital teknik, data och artificiell intelligens.

Exempel på projekt

Läs mer om projekt som initierats av partnerskapet eller där Kristinebergs infrastruktur nyttjas eller vidareutvecklats.

 • Centrum för framtidens sjömat, Blå mat
  Ett nationellt sjömatscentrum med målsättningen att utveckla svensk hållbar produktion av sjömat och öka tillgängligheten för människor i hela landet.
 • Bio-plastics Europe
  Hållbara lösningar för biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast på land och hav.
 • Förvaltning av skyddsvärda ostron- och musselbankar
  Undersöker de svenska bankarna av ostron och musslor, och kartlägger möjliga hot och hur man kan stärka deras framtida utveckling.
 • Teknikutveckling för odling av stillahavsostron
  Testar nedsänkbara odlingssystem som kombinerar odling av både stillahavsostron, inhemska ostron och musslor.
   
 • VALID
  Utvecklar och validerar en ny plattform och processer för hybridtester inom vågenergi.
 • DE-RISK
  Validerar lösningar för kolvstången och tätningssystemet inom vågenergianordningar för att hantera marin tillväxt, korrosion och slitage.
 • SEASNAKE
  Utvecklar dynamiska kablar för havsenergi.
 • WEC-HULL
  Undersöker material för skrovutveckling av vågenergiomvandlare och validerar kompletta skrovsystem när det gäller komponenters tillförlitlighet och överlevnad.
Kontakta oss om du har en idé eller vill samarbeta